موسسه فنی و حرفه‌ای آزاد ماکان با نام تجاری آکادمی ماکان دارای مجوز شماره 74257 از برندهای زیر مجـموعه هـولدینـگ بین‌المللی کسب و کار پروشات (نخستین هولدینگ کسب وکار فول سرویس ایران) زیر نـظــر ســازمـان فنـــی و حـــرفــه‌ای کشور وابستــه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (عضــو رســمی ســـازمـــان جهــــانی مـــهــارت آسـیا) مورد تائــید ســازمـــان جهـــانی کـــار (ILO) در سـال 1398 با پــشتــوانه آمــوزشـی پانـزده سـاله گــروه آمـــوزشی کـــسب و کـار پـلاس تـــوسـط جنـــاب آقـــای شــاهـرخ دولـت‌خواه و جـمعـی از اساتـید فرهیـــختـــه عضـــو هــیات علمـــی دانشــــــگاه، مــتـــخصـــصین تـــوانــمـــنــد آمــــوزش، مـــشـــاورین مــجرب کارآفـــرینی، کـــسب و کـــار و ســـرمایــه‌گذاری با الگـوبرداری از مـدارس مـشـهور کـسب و کار، اقتـصـاد و سـرمـایـه جهـان شروع به فعالیت کرد.

آکــادمــی مـــاکان مجموعه‌ایست عالی رتبه با بالاترین سطــح آمــوزشی، علـــمی و کاربردی، مشاوره‌ای و کوچـــینگ در تــراز جهـانی که به مدیران و صاحبین کسب و کار، کارآفرینان و علاقمندان به حــوزه‌های تخـصصی کمک می‌کند تا بــتوانـنــد از ابتـــــدایی‌تــرین مهــارت‌های فـردی و شخصی تا بالاترین سطوح اجـرایی و فنـــی را برای بهبـــود و توســـعه ســازمانی، مــالی، سرمایــه‌گذاری، کـــسب و کــار و همچــنین عـبور از بـحـران‌های اقتــصادی بیـامـوزند. آکـادمی مـاکان متـشـکل از دپـارتمــان‌های کسـب و کــار، مـــدیریــــت و کارآفـــــرینـــی، مـــالی و سرمایه، فناوری اطلاعات و وب، گردشگری، توســعه فـــردی، زبان‌های خارجی، صنـــعت، بانک و بیمه، عـــمران و معـمـاری و هـنـر است که به دانــش‌پــذیــران به صــورت حضـــوری و آنلـــاین ارائـه خـدمـات می‌نمـاید.

در جـوار آکـادمی مـاکــان، گـروهــی از مـجـرب‌ترین و حـرفــه‌ای‌تـرین مـشـــاوران و کــوچ‌های توســــعـه فـــردی و ســـــازمــــانی به نــام گروه مشـــاوریــن کـــسب و کــار پـروشات قـــرار دارد که در هــجــده کــار گــروه تخــصــصـــی در حـــوزه‌هــای کـــسب و کـار، کارآفرینی، مدیریت، بازرگانی، مالی و مالیاتی، اقتصاد و سرمایه، بازاریـــابی و فـــروش، تبلیغات و برنــدینگ، ارتبـاطات، حقـوق تجــاری و روابـــط کـــار، اسـتـارت آپ و دانش بنـیان، ثبــت اختــراع و... قرار دارد تا نه تنها تمامی نیازهای آمـوزشــی بلکـــه تمــامی نیـــازهای هدایت و راهنمـــایی کســب و کار را نـــیز دریافت نـــماینــد. تــمامـی دانـــش‌پذیـــران و دانش‌پـژوهان از بدو ورود به آکـادمی ماکــان مـی‌تـواننــد از مـــشـــاوره رایــگان آموزشی و نیز تسهیلات و تخفیفات ویژه به منــظور حمــایت اقتصـــادی، آمـوزشی، مشـاوره‌ای و کوچینگی بهره ببرند.